Adapteren en Innoveren

De laatste ijstijd ligt al weer duizenden jaren achter ons. Extreme koude periode en voedselschaarste waren toen het gevolg van ingrijpende klimaatveranderingen. Om te kunnen overleven werden de toenmalige bewoners van de Lage Landen noodgedwongen mobieler en innoveerden zij hun gereedschappen passend bij hun nieuwe levensstijl.

De gezondheid van onze leefomgeving en ons eigen welbevinden staan weer onder druk. De aarde wamt op, ons klimaat verandert, met hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen als gevolg. Met een verdrievoudiging van de wereldbevolking in de afgelopen eeuw is ons verbruik van fossiele brandstoffen enorm gestegen. Daarnaast vindt er grootschalige veeteelt en houtkap plaats met ontbossing als gevolg. Anders dan 12.000 jaar geleden ligt nu de oorzaak van klimaatveranderingen voor een groot deel bij onszelf.

Door de groei van de wereldbevolking is ook de landbouw en verstedelijking toegenomen. De afgelopen 100 jaar is het aandeel ongerepte natuur wereldwijd gehalveerd en neemt de biodiversiteit ook in Nederland af door verlies aan habitat.

Daarom moeten wij, net als 12.000 jaar geleden, onze levenswijze aanpassen en innoveren.

De negatieve effecten van de klimaatverandering zijn te dempen of op te vangen door klimaatadaptief te ontwerpen. Er zijn bovendien mogelijkheden de klimaatverandering tegen te gaan door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de energievraag en gebouwen te ontwerpen die evenveel energie produceren als dat ze verbruiken.

Een gebouw en zijn directe omgeving staan natuurlijk niet op zichzelf. Een plek maakt onderdeel uit van een groter geheel: het groenblauwe netwerk van de stad. Door het gebouw als schakel te zien binnen dit grotere netwerk, worden de aanwezige biotoop en het ecosysteem uitgebreid en versterkt en draagt het gebouw bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Het resultaat? Een gezonde leefomgeving met een positieve invloed op het welbevinden en comfort van bewoners en gebruikers. Wij ontwerpen daarom klimaatadaptief, biodivers en energiepositief aan gezonde leefomgevingen!

Column: Bastiaan Buurman

Wil je meer lezen over hoe wij natuurinclusief ontwerpen? Download dan hier ons hebbedingetje!