Uitbreiden

Specialisten

Nederland telt in 2035 naar verwachting bijna 18,8 miljoen mensen, waardoor de vraag naar woningen logischerwijs toeneemt. Tussen 2020 en 2030 zullen daarom 845.000 woningen gebouwd moeten gaan worden. Overheden zijn naarstig op zoek naar geschikte bouwlocaties om met ontwikkelaars, corporaties en beleggers plannen te ontwikkelen. In structuurvisies, verkavelingen en ruimtelijke raamwerken worden de kaders hiervoor vastgelegd.

opZoom denkt graag mee over de nadere uitwerking en toepassing van deze kaders, om aan de hand daarvan een prettige en duurzame woonomgeving te realiseren. Dit doen we door intensief samen te werken met bouw- en ontwikkelpartijen, woningcorporaties, gemeenten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Uiteraard ligt onze focus hierbij op de architectonische uitstraling en sfeer, maar we kijken ook goed naar aspecten als bezonning en oriëntatie, groenstructuren, parkeeroplossingen en de overgangen tussen openbaar en privaat terrein.

Ook de meer praktische zaken houden we scherp in het vizier. Hoe wordt het afval aangeboden en hoe voorkomen we daarbij dat ontsierende kliko’s in de voortuin gestald zullen worden. Waar willen we wellicht kopgevels openen om de sociale controle te verbeteren? Zijn erfafscheidingen mee te ontwerpen om zo een ratjetoe aan bouwmarktschuttingen te voorkomen en kunnen we anticiperen op mogelijke aanpassingen van bewoners, zoals dakkapellen?

Verder denken we intensief na over duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. Nestkasten voor vogels en vleermuizen onder dakpannen of in de gevel, groene daken en gevels om insecten te lokken die weer als voedsel voor vogels kunnen dienen. Ook proberen we hittestress te reduceren en droogte of juist wateroverlast te voorkomen, waarbij onder meer bomen, groenvoorzieningen, waterhuishouding en het juiste type verharding een rol spelen.

Veel bouwers hebben hun eigen woonconcepten welke als uitgangspunt dienen voor de realisatie van het gewenste woonprogramma. Deze ‘bouwstenen’ zijn echter niet altijd klakkeloos toe te passen. Een markante plek binnen de verkaveling kan bijvoorbeeld uitnodigen tot een bijzondere hoekoplossing, een beeldkwaliteitplan kan om bepaalde architectonische accenten vragen of een hoge geluidbelasting noodzaakt tot een andere gevel- of plattegrondindeling. opZoom denkt met de bouwers mee hoe aan deze wensen en eisen kan worden voldaan, waarbij vanzelfsprekend het totaalbeeld wordt bewaakt.

TerugProjecten

De Stadstuin Nijmegen

Zuiderveld-West Nijmegen

Bongerd en Dijcke Nijmegen

De Kijkers Arnhem